Årsmöteshandlingar

Årsmötet med Folkets Hus är planerat till den 5 mars.

Handlingar kommer att läggas ut efterhand på denna sida.

Dagordningen 2017

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2018-03-05

 

§ 1                 Mötets öppnande

 § 2                 Årsmötets utlysande

 § 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

 § 4                 Godkännande av dagordningen

 § 5                 Val av presidiet för mötet

 § 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

 § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

 § 8                 Ekonomisk berättelse

 § 9                 Revisorernas berättelse

 § 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

 § 11               Beslut om ansvarsfrihet

 § 12               Verksamhetsplan

 § 13               Drifts- och investeringsbudget

 § 14               Val

 a.   Två ledamöter för 2 år (Rune Kronkvist & Ingmar Nordqvist)

b.   Två ersättare för 1 år (vakant)

c.   En revisor för 2 år (Christer Hallberg)

d.   En ersättare för 1 år (Inge Karlsson)

e   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år (Rune  & vakant)

f.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år (Christer)

g.   Valberedning för 1 år

 § 15               Beslut om årsavgift

                      Ingen årsavgift föreslås

§ 16               Hyressättning

                      Oförändrad

 § 17               Inkomna motioner och frågor

§ 18               Avslutning

Namn i kursiv stil är förslagen till ny mandatperiod

 

Verksamhetsberättelse för 2017

 

Verksamhetsberättelse för Bräkne-Hoby Folkets Hus u.p.a för 2017

 

 Styrelsen har bestått av Christer Svantesson ordf, Rune Kronkvist kassör & sekr, Tommy Persson och Ingmar Nordqvist. Dessa har också delat på jouransvaret vid uthyrning. Bokningsansvarig har varit Rune Kronkvist. Dessutom har det varit en vakant plats i styrelsen.

 

 

Lokaler har varit uthyrda vid 79 olika tillfällen av 17 olika hyresgäster. Styrelsen har utnyttjat lokalen för styrelsemöten och arbetsmöten vid 11 olika tillfällen. Vi har också hyrt ut stolar och bord vid ett par tillfällen. En konstutställning anordnades under 2 dagar i september, som var välbesökt som vanligt. En fotoutställning, vilket var något nytt för föreningen, anordnades i april och det blev fullt med utställare där Karlshamns fotoklubb var inbjuden och ställde ut med några fotografer. Tommy Nilsson föreläste och visade sina bilder, i april, hämtade från sin senaste bok.

 

 

 

Under året har det gjorts en del för att minska elförbrukningen. Med hjälp av ett investeringsbidrag från kommunen har vi bytt alla lampor på väggen i stora salen till LED och i lilla salen ska nya planfonder sättas upp, med LED, vilka är inköpta men inte monterade vid årsskiftet. Även spotlighten till utställningsskärmarna är bytta till LED. Arbetet med att byta ut lampor fortsätter. Röjning av slänten framför Folkets Hus har påbörjats, med hjälp av  utomstående personer.

 

 

 

Årets ekonomi visar på ett plusresultat, vilket kan bero på dels den milda vintern och dels på att vi inte har använt hela investeringsbidraget ännu. Även uthyrningarna har varit bättre än förra året. I övrigt se resultat- och balansräkningarna.

 

 

 

Med detta tackar styrelsen alla andelsägare, hyresgäster, kommun och andra som gjort att verksamheten kan fortsätta, och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

 

 

 

Bräkne-Hoby 2018-03-05

 

 

 

 

 

 

 

Christer Svantesson                                                                     Rune Kronkvist

 

 

 

Tommy Persson                                                                         Ingmar Nordqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Bokslut 2017

 

Sammanställning av Bokslutet 2017

 

 

 

Ingående balans

 

 

 

Kassa

2 440,00

 

 

Bank

26 058,62

 

 

Fastighet

25 000,00

 

53 498,62

Skulder

 

 

 

Banklån

 

-15 750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 385,00

 

 

 

 

-25 135,00

 

 

Tillgångar

28 363,62

Inkomster

 

 

 

Kommunalt driftsbidrag

35 250,00

 

 

Kom. investeringsbidrag

14 000,00

 

 

Kom. arrangemangsbidrag

0,00

 

 

Övriga bidrag

175,00

 

 

Hyresintäkter

25 802,00

 

 

 

 

 

75 227,00

Konstutställningen

2 000,00

 

 

Fotoutställningen

4 829,00

 

 

Kulturarrangemang

300,00

 

 

Övriga intäkter

1 035,00

 

 

 

 

 

8 164,00

 

 

 

83 391,00

Utgifter

 

 

 

Fastigheten inkl försäkring

 

-51 967,78

 

Medlemsavgifter

 

-1 444,00

 

Ränta lånet

 

-1 034,00

 

Bankavgifter

 

-1 080,00

 

Porto, expenser, arkiv

 

-1 390,00

 

Möteskostnader

 

-1 405,00

 

Kulturarrangemang

 

0,00

 

Fotoutställningen

 

-2 307,25

 

Marknadsföring

 

-895,00

 

Uppvaktningar

 

0,00

 

Konstutställning

 

-1 628,00

 

 

 

 

-63 151,03

 

 

Resultat

20 239,97

Utgående balans

 

 

 

Kassa

2 400,00

 

 

Bank

39 164,57

 

 

Fastighet

25 000,00

 

66 534,57

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Banklån

 

-10 750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 035,00

 

 

 

 

- 19 785,00

 

 

Tillgångar

46 749,57

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

18 385,95

 

 

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan för Bräkne-Hoby Folkets Hus 2018

 

Föreningen ska fortsätta att hyra ut lokaler till kurser, möten och kalas i samma utsträckning som tidigare, med de restriktioner för den policy som föreningen har.

 

Vidare ska föreningen också anordna en fotoutställning under första halvåret och en konstutställning under andra halvåret. Dessutom planeras en samlarmässa för kamera och foto.

 

Arbetet med utemiljön fortsätter. Invändigt planeras att fräscha upp köket med ny färg på luckorna samt nya knoppar. Planfonderna med LED-lampor ska monteras upp i Lilla salen.

 

Om ekonomin ger utrymme och intresset finns så kan det bli något kulturinslag under året.

 

Budget för 2018

Driftsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2018

 

 

Inkomst:

 

Kommunalt driftsbidrag

  34 000

Hyresintäkter

  20 000

Övriga intäkter

    1 000

                                    Summa

  55 000

 

 

Utgift:

 

Fastighet uppvärmning

   25 000

Fastighet vatten & renhållning

     6 000

Fastighetsunderhåll

     1 000

Försäkringar

   13 000

Medlemsavgifter

     1 500

Banklån amortering + ränta

     7 000

Administrativa utgifter

     1 000

Möteskostnader

        500

                                  Summa

   55 000

 

 

Investeringsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2018

 

Renovering av köksluckorna inkl nya knoppar                            1 000

Inköp av hopfällbar stege                                                                1 000

Inköp trådlös mikrofon                                                                   3 000

 

Protokoll Årsmötet 2017

Protokoll fört vid årsmöte med Bräkne-Hoby Folkets Husförening 2017-03-27

 

§ 1                 Mötets öppnande

                      Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 2                 Årsmötets utlysande

Kallelse har skickats ut till alla enskilda andelsägare och organisationer som har andelar i Folkets Hus. Mötet godkände den vidtagna kallelsen.

 

§ 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

Från organisationerna och föreningar fanns 5 ombud och 3 enskilda andelsägare fanns på plats. Med detta fastställdes röstlängden.

 

§ 4                 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen föredrogs och godkändes

 

§ 5                 Val av presidie för mötet

 1. Att leda dagens årsmöte valdes Christer Svantesson

 2. Som sekreterare för årsmötet valdes Rune Kronkvist

   

  § 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

  Att justera dagens protokoll valdes Ola Palm och Karl-Erik Karlsson. De två justerarna är tillika rösträknare.

   

  § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

  Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

   

  § 8                 Ekonomisk berättelse

  Kassören gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2016. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

   

  § 9                 Revisorernas berättelse

                        Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

   

  § 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

  Årsmöte fastställde liggande resultat- och balansräkning samt att överföra årets underskott till 2017 års räkning.

   

  § 11               Beslut om ansvarsfrihet

  Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

   

   

   

   

   

   

  § 12               Verksamhetsplan

                        En verksamhetsplan för 2017 föredrogs och godkändes.

   

  § 13               Drifts- och investeringsbudget 2016

  En driftsbudget för 2017 föredrogs, balanserat på 56 000 SEK, och godkändes av årsmötet. Ett investeringsbidrag på söks med 14 000 SEK,  gällande byte av takbelysning till LED (dimbar) samt byte till LEDlampor (dimbara) i störa salen. Detta i avsikt att minska elförbrukningen och bli mer klimatsmart.

   

  § 14               Val

                       

                        a.   Ordförande för två år.

                              Mötet valde Christer Svantesson      

  b.   Två ledamöter för 2 år

                               Mötet valde Tommy Persson och lämnade den andra platsen vakant då inget                              förslag fanns

  c.   Två ersättare för 1 år

  Årsmötet beslutade att vakanthålla ersättarplatserna.

  d.   En revisor för 2 år

  Som revisor för 2 år omvaldes Bo Larsson.

  e.   En ersättare för 1 år.

        Som ersättare för revisorplatsen omvaldes Inge Karlsson

  f.   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år

  Som ombud till ABF valdes Rune Kronkvist med ersättare blir vakant och löses inom styrelsen om behov uppstår.

  g.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år

  Som ombud till Blekingearkivet valdes Christer Svantesson

  h.  Valberedning för 1 år

  Då det inte gick att få fram en valberedning, fick styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte fungera som valberedning

                 

  § 15               Beslut om årsavgift

  Enligt stadgarna kan en årsavgift tas ut av andelsägarna. Styrelsen föreslog dock, liksom tidigare år, att ingen årsavgift skall tas ut. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

   

  § 16               Hyressättning

                        Årsmötet beslutar, efter förslag från styrelsen, om oförändrad hyrestaxa för          2017.

   

  § 17               Inkomna motioner och frågor

                        Inga motioner eller frågor hade inkommit till styrelsen

   

  § 17               Avslutning

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

   

   

   

   

   

  Bräkne-Hoby som ovan

   

   

   

  /Rune Kronkvist/

   Sekr

   

   

   

   

  Justeras:

   

   

   

   

  /Ola Palm/                                                 /Karl-Erik Karlsson/

   

  Protokoll fört vid årsmöte med Bräkne-Hoby Folkets Husförening 2017-03-27

   

  § 1                 Mötets öppnande

                        Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

   

  § 2                 Årsmötets utlysande

  Kallelse har skickats ut till alla enskilda andelsägare och organisationer som har andelar i Folkets Hus. Mötet godkände den vidtagna kallelsen.

   

  § 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

  Från organisationerna och föreningar fanns 5 ombud och 3 enskilda andelsägare fanns på plats. Med detta fastställdes röstlängden.

   

  § 4                 Godkännande av dagordningen

                        Dagordningen föredrogs och godkändes

   

  § 5                 Val av presidie för mötet

  1. Att leda dagens årsmöte valdes Christer Svantesson

  2. Som sekreterare för årsmötet valdes Rune Kronkvist

    

   § 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

   Att justera dagens protokoll valdes Ola Palm och Karl-Erik Karlsson. De två justerarna är tillika rösträknare.

    

   § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

   Verksamhetsberättelsen för 2016 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

    

   § 8                 Ekonomisk berättelse

   Kassören gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2016. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

    

   § 9                 Revisorernas berättelse

                         Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

    

   § 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

   Årsmöte fastställde liggande resultat- och balansräkning samt att överföra årets underskott till 2017 års räkning.

    

   § 11               Beslut om ansvarsfrihet

   Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

    

    

    

    

    

    

   § 12               Verksamhetsplan

                         En verksamhetsplan för 2017 föredrogs och godkändes.

    

   § 13               Drifts- och investeringsbudget 2016

   En driftsbudget för 2017 föredrogs, balanserat på 56 000 SEK, och godkändes av årsmötet. Ett investeringsbidrag på söks med 14 000 SEK,  gällande byte av takbelysning till LED (dimbar) samt byte till LEDlampor (dimbara) i störa salen. Detta i avsikt att minska elförbrukningen och bli mer klimatsmart.

    

   § 14               Val

                        

                         a.   Ordförande för två år.

                               Mötet valde Christer Svantesson      

   b.   Två ledamöter för 2 år

                                Mötet valde Tommy Persson och lämnade den andra platsen vakant då inget                              förslag fanns

   c.   Två ersättare för 1 år

   Årsmötet beslutade att vakanthålla ersättarplatserna.

   d.   En revisor för 2 år

   Som revisor för 2 år omvaldes Bo Larsson.

   e.   En ersättare för 1 år.

         Som ersättare för revisorplatsen omvaldes Inge Karlsson

   f.   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år

   Som ombud till ABF valdes Rune Kronkvist med ersättare blir vakant och löses inom styrelsen om behov uppstår.

   g.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år

   Som ombud till Blekingearkivet valdes Christer Svantesson

   h.  Valberedning för 1 år

   Då det inte gick att få fram en valberedning, fick styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte fungera som valberedning

                  

   § 15               Beslut om årsavgift

   Enligt stadgarna kan en årsavgift tas ut av andelsägarna. Styrelsen föreslog dock, liksom tidigare år, att ingen årsavgift skall tas ut. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

    

   § 16               Hyressättning

                         Årsmötet beslutar, efter förslag från styrelsen, om oförändrad hyrestaxa för          2017.

    

   § 17               Inkomna motioner och frågor

                         Inga motioner eller frågor hade inkommit till styrelsen

    

   § 17               Avslutning

   Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

    

    

    

    

    

   Bräkne-Hoby som ovan

    

    

    

   /Rune Kronkvist/

    Sekr

    

    

    

    

   Justeras:

    

    

    

    

   /Ola Palm/                                                 /Karl-Erik Karlsson/

    

  1.  

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.01 | 19:53

Hej!

Jag undrar om det finns möjlighet att ställa ut några foton i april hos er?

Med vänlig hälsning, Lasse

...
14.04 | 13:01

Hur stänger man av ljudet som spelas upp automatiskt på eran sida.

...
21.02 | 07:47

Övernattning på Folkets Hus är förbjudet av säkerhetsskäl.

...
21.02 | 01:25

looololol

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS