Årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för Bräkne-Hoby Folkets Hus u.p.a för 2018

 Styrelsen har bestått av Christer Svantesson ordf, Rune Kronkvist kassör & sekr, Tommy Persson och Ingmar Nordqvist. Dessa har också delat på jouransvaret vid uthyrning. Bokningsansvarig har varit Rune Kronkvist. Dessutom har det varit en vakant plats i styrelsen.

Lokaler har varit uthyrda vid 60 olika tillfällen av 21 olika hyresgäster. Styrelsen har utnyttjat lokalen för styrelsemöten och arbetsmöten vid 15 olika tillfällen. Vi har också hyrt ut stolar och bord vid ett par tillfällen. En fotoutställning anordnades två dagar i april, med ett hundratal besökare och en konstutställning anordnades under 2 dagar i september, som var välbesökt som vanligt. I slutet av september anordnades, för första gången, en foto- och kamerasamlarmarknad, vilket blev mycket omtyckt av både säljare och besökare.

Under året har det gjorts en del för att minska elförbrukningen. Fortsatt investering med att byta ut bl a gamla lampor till nya med LED har fortgått. Röjning av slänten framför Folkets Hus har fortsatts, med hjälp av  utomstående personer. I köket har alla luckor målats och nya knoppar och handtag har monterats. Nya utställningsskärmar har tillverkats inför konstutställningen. I övrigt har en del småjobb gjorts fortlöpande, både inne och ute.

Årets ekonomi går nästan ihop, med ett mindre underskott. Inget investeringsbidrag har sökt under 2018 då överskottet från 2017 har använts till fortsatt investering. I övrigt se resultat- och balansräkningarna.

Med detta tackar styrelsen alla andelsägare, hyresgäster, kommun och andra som gjort att verksamheten kan fortsätta, och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

 

Bräkne-Hoby 2019-03-12

Bokslut 2018

Sammanställning av Bokslutet 2018

Ingående balans

 

 

 

Kassa

2 400,00

 

 

Bank

39 164,57

 

 

Fastighet

25 000,00

 

 

Skulder

 

 

66 564,57

Banklån

 

10 750,00

 

Medlemmars andelar

 

9 035,00

 

 

 

 

-19 785,00

 

 

Tillgångar

46 779,57

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

Kommunalt driftbidrag

35 250,00

 

 

Kom. Arrangemangsbidrag

2 000,00

 

 

Hyresintäkter

21 846,00

 

 

Övriga intäkter

2 508,00

 

 

 

 

 

61 604,00

Konstutställningen

1 921,00

 

 

Fotoutställningen

232,00

 

 

Övriga arrangemang

1 150,00

 

 

 

 

 

3 303,00

 

 

 

64 907,00

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Fastighet inkl försäkring

 

-52 006,00

 

Medlemsavgifter

 

-1 465,00

 

Ränta lånet

 

-643,00

 

Bankavgifter

 

-1 122,00

 

Porto

 

-540,00

 

Arkivkostnad

 

-520,00

 

Styrelse- & arbetsmöte

 

-483,00

 

Möteskostnader

 

-108,00

 

Konstutställning

 

-1 291,00

 

Fotoutställning

 

-1 033,00

 

Uppvaktningar o dyl

 

-60,00

 

Marknadsföring

 

-895,00

 

Avskrivning fastighet

 

-2 500,00

 

Övriga kostnader

 

-2 508,00

 

 

 

 

-65 174,00

 

 

Resultat

-267,00

 

 

 

 

Utgående balans

 

 

 

Kassa

2 276,00

 

 

Bank

36 521,57

 

 

Fastighet

22 500,00

 

 

 

 

 

61 297,57

Skulder

 

 

 

Banklån

 

-5 750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 035,00

 

 

 

 

-14 785,00

 

 

Tillgångar

46 512,57

 

 

Årets resultat

-267,00

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan för Bräkne-Hoby Folkets Hus 2019

 

Föreningen ska fortsätta att hyra ut lokaler till kurser, möten och kalas i samma utsträckning som tidigare, med de restriktioner för den policy som föreningen har.

 Vidare ska föreningen också anordna en fotoutställning under första halvåret och en konstutställning under andra halvåret. Dessutom planeras en samlarmässa för kamera och foto.

 Arbetet med utemiljön fortsätter. Invändigt planeras att byta ut elementet på scenen till ett mer energisnålare variant. Ett element under scenen kommer antingen att tas bort eller också bytas ut och i samband med det så planeras att bättringsmåla på väggen under scenen. De nya utställningsskärmarna ska kompletteras med skivor av mjukare sort som tillåter uppsättning med nålar. Detta beroende på eventuella investeringsbidrag från kommunen.

 Om ekonomin ger utrymme och intresset finns så kan det bli något kulturinslag under året.

 

Budget 2019

Driftsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2019

 

Inkomst: 

Kommunalt driftsbidrag

  35 000

Hyresintäkter

  20 000

Övriga intäkter

    4 000

                                    Summa

  59 000

 Utgift: 

Fastighet uppvärmning

   28 000

Fastighet vatten & renhållning

     7 500

Fastighetsunderhåll

        500

Försäkringar

   13 000

Medlemsavgifter

     1 500

Banklån amortering + ränta

     7 000

Administrativa utgifter

     1 000

Möteskostnader

        500

                                  Summa

   59 000

  

Investeringsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2019

 

Byte av element på scenen inkl. arbete                                               3 000

Byte av element, alt borttagande under scenen inkl. arbete              2 000

Målningsarbete i samband med ovanstående                                     3 000

 

Dessa belopp kommer att sökas hos kommunen som investeringsbidrag

 

Komplettering av utställningsskärmar m.m.                     3 000

 

Detta kommer att läggas in vid sökandet av arrangemangsbidrag till Foto- samt Konstutställningen.

Årsmötesprotokollet 2019

Protokoll fört vid årsmöte med Bräkne-Hoby Folkets Husförening 2019-03-12

 

§ 1                 Mötets öppnande

                      Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 2                 Årsmötets utlysande

Kallelse har skickats ut till alla enskilda andelsägare och organisationer som har andelar i Folkets Hus. Mötet godkände den vidtagna kallelsen.

 

§ 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

Från organisationerna och föreningar fanns 5 ombud och enskilda andelsägare fanns på plats. Med detta fastställdes röstlängden.

 

§ 4                 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen föredrogs och godkändes

 

§ 5                 Val av presidie för mötet

 1. Att leda dagens årsmöte valdes Christer Svantesson

 2. Som sekreterare för årsmötet valdes Rune Kronkvist

   

  § 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

  Att justera dagens protokoll valdes Ola Palm och Eva-Lena Knutsson. De två justerarna är tillika rösträknare.

   

  § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

  Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

   

  § 8                 Ekonomisk berättelse

  Kassören gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2018. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

   

  § 9                 Revisorernas berättelse

                        Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

   

  § 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

  Årsmöte fastställde liggande resultat- och balansräkning samt att överföra årets underskott till 2019 års räkning.

   

  § 11               Beslut om ansvarsfrihet

  Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

   

   

   

   

   

   

  § 12               Verksamhetsplan

                        En verksamhetsplan för 2019 föredrogs och godkändes.

   

  § 13               Drifts- och investeringsbudget 2018

  En driftsbudget för 2019 föredrogs, balanserat på 59 000 SEK, och godkändes av årsmötet.

  Investeringsbudgeten innehöll byte av elelement samt målningsarbete i samband med detta.

   

  § 14               Val

  a.   Två ledamöter för 2 år

                               Mötet valde Christer Svantesson (ordförande) och Tommy Persson.

  b.   Två ersättare för 1 år

  Årsmötet beslutade att vakanthålla ersättarplatserna.

  c.   En revisor för 2 år

  Som revisor för 2 år omvaldes Bo Larsson

  d.   En ersättare för 1 år.

        Som ersättare för revisorplatsen omvaldes Inge Karlsson

  e.   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år

  Som ombud till ABF valdes Rune Kronkvist med ersättare blir vakant och löses inom styrelsen om behov uppstår.

  f.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år

  Som ombud till Blekingearkivet valdes Christer Svantesson

  g.  Valberedning för 1 år

  Då det inte gick att få fram en valberedning, fick styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte fungera som valberedning

                 

  § 15               Beslut om årsavgift

  Enligt stadgarna kan en årsavgift tas ut av andelsägarna. Styrelsen föreslog dock, liksom tidigare år, att ingen årsavgift skall tas ut. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

   

  § 16               Hyressättning

  Årsmötet beslutar, efter förslag från styrelsen, om revirderad hyrestaxa från 1/7 2019. Se bilaga.

   

  § 17               Inkomna motioner och frågor

                        Inga motioner eller frågor hade inkommit till styrelsen

   

  § 18               Avslutning

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.01 | 19:53

Hej!

Jag undrar om det finns möjlighet att ställa ut några foton i april hos er?

Med vänlig hälsning, Lasse

...
14.04 | 13:01

Hur stänger man av ljudet som spelas upp automatiskt på eran sida.

...
21.02 | 07:47

Övernattning på Folkets Hus är förbjudet av säkerhetsskäl.

...
21.02 | 01:25

looololol

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS