Årsmötet 2020

Dagordning 2020

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020-03-16

 § 1                 Mötets öppnande

 § 2                 Årsmötets utlysande

 § 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

 § 4                 Godkännande av dagordningen

 § 5                 Val av presidiet för mötet

 § 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

 § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

 § 8                 Ekonomisk berättelse

 § 9                 Revisorernas berättelse

 § 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

 § 11               Beslut om ansvarsfrihet

 § 12               Verksamhetsplan

 § 13               Drifts- och investeringsbudget

 § 14               Val

                      a.   Två ledamöter för 2 år (Rune Kronkvist och Ingmar Nordqvist)

b.   Två ersättare för 1 år (vakant)

c.   En revisor för 2 år Christer Hallberg)

d.   En ersättare för 1 år (Inge Karlsson)

e   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år (Rune  & vakant)

f.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år (Christer)

g.   Valberedning för 1 år

 § 15               Beslut om årsavgift

                      Ingen årsavgift föreslås

 § 16               Inkomna motioner och frågor

 § 17               Avslutning

Namn i kursiv stil är förslagen till ny mandatperiod

 

verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för Bräkne-Hoby Folkets Hus u.p.a för 2019

 

Styrelsen har bestått av Christer Svantesson ordf, Rune Kronkvist kassör & sekr, Tommy Persson och Ingmar Nordqvist. Dessa har också delat på jouransvaret vid uthyrning. Bokningsansvarig har varit Rune Kronkvist. Dessutom har det varit en vakant plats i styrelsen.

 

Andelsägarna är oförändrade 31 enskilda och 8 organisationer.

 

Lokaler har varit uthyrda vid 63 olika tillfällen av 24 olika hyresgäster samt har bord och stolar uthyrts vid 3 olika tillfällen. Styrelsen har utnyttjat lokalen för styrelsemöten och arbetsmöten vid 8 olika tillfällen. En fotoutställning anordnades två dagar i april, med ett hundratal besökare, en kameramarknad anordnades i september med ett 50-tal besökare och en konstutställning anordnades under två dagar i september med drygt tvåhundra besökare som vanligt.

 

Under året har två fasta element tagits bort och ersatts av ett portabelt. När ena elementet togs bort så uppstod behov av målning av panel, vilket har påbörjats och kommer att slutföras under 2020. Utöver detta har en glasruta bytts och en del andra småreparationer gjorts.

 

Årets ekonomi gick med ett överskott, mycket p g a att de investeringsmedel vi fått från kommunen inte har förbrukats under 2019 då elarbetet blev försenat, men arbetet som detta bidrag skulle täcka fortsätter in på 2020. I övrigt se resultat- och balansräkningarna.

 

Med detta tackar styrelsen alla andelsägare, hyresgäster, kommun och andra som gjort att verksamheten kan fortsätta, och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

 

Bräkne-Hoby 2020-01-30

 

 

Bokslut 2019

Sammanställning av Bokslutet 2019

Ingående balans

 

 

 

Kassa

2 276,00

 

 

Bank

36 521,57

 

 

Fastighet

22 500,00

 

 

Skulder

 

 

61 297,57

Banklån

 

-5 750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 035,00

 

Reservfond

 

-350,00

 

 

 

 

-15 135,00

 

 

Tillgångar

46 162,57

Inkomster

 

 

 

Kommunalt driftbidrag

35 250,00

 

 

Kom. verksamhetsbidrag

4 000,00

 

 

Kom. Investeringsbidrag

3 000,00

 

 

Hyresintäkter

26 010,00

 

 

Övriga intäkter

1 730,00

 

 

Lotteri

2 440,00

 

 

 

 

 

72 430,00

 

 

 

72 430,00

Utgifter

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-41 777,00

-41 777,00

 

 

 

 

Banklån amortering

 

-5 000,00

-5 000,00

 

 

 

 

Medlemsavgifter

 

-1 495,00

 

Försäkringar

 

-12 588,00

 

Ränta lånet

 

-287,00

 

Bankavgifter

 

-1 119,00

 

Porto

 

-1 170,00

 

Arkivkostnad

 

-530,00

 

 

 

 

-17 189,00

Styrelse- & arbetsmöte

 

-224,00

 

Möteskostnader

 

-83,50

 

Konstutställning

 

-1 737,00

 

Fotoutställning

 

-815,00

 

Fotografica

 

-107,00

 

Övriga kostnader

 

-1 000,00

 

Marknadsföring

 

-1 000,00

 

Avskrivning fastighet

 

-2 500,00

 

 

 

 

-7 466,50

 

 

 

71 432,50

 

 

Resultat

997,50

Utgående balans

 

 

 

Kassa

1 388,00

 

 

Bank

40 657,07

 

 

Fastighet

20 000,00

 

 

 

 

 

62 045,07

Skulder

 

 

 

Banklån

 

-750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 035,00

 

Reservfond

 

-350,00

-10 135,00

 

 

Tillgångar

51 910,07

 

Årets resultat

 

5 747,50

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan för Bräkne-Hoby Folkets Hus 2020

 Föreningen ska fortsätta att hyra ut lokaler till kurser, möten och kalas i samma utsträckning som tidigare, med de restriktioner för den policy som föreningen har.

 Vidare ska föreningen också anordna en fotoutställning under första halvåret och en konstutställning under andra halvåret. Dessutom planeras en samlarmässa för kamera och foto.

 Arbetet med utemiljön fortsätter. Invändigt fortsätter arbetet med målning efter att elelementen tagits bort. Nödutgångsarmaturen ska bytas till modernare, då de existerande har en osäker funktion. Detta beroende på eventuella investerings-bidrag från kommunen.

 Om ekonomin ger utrymme och intresset finns så kan det bli något kulturinslag under året.

 

Budget 2020

Driftsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2020

 Inkomst:

 

Kommunalt driftsbidrag

35 000

Hyresintäkter

20 000

Övriga intäkter

5 000

                                    Summa

60 000

 

Utgift:

 

Fastighet uppvärmning

29 000

Fastighet vatten & renhållning

8 000

Fastighetsunderhåll

5 000

Försäkringar

   13 000

Medlemsavgifter

     1 500

Banklån amortering + ränta

1 000

Administrativa utgifter

2 000

Möteskostnader

        500

                                  Summa

60 000

  

Investeringsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2020

 

Byte av Nödutgångsarmatur                                                             12 000

 

Detta belopp kommer att sökas hos kommunen som investeringsbidrag

 

Årsmötesprotokollet 2019

Protokoll fört vid årsmöte med Bräkne-Hoby Folkets Husförening 2019-03-12

 

§ 1                 Mötets öppnande

                      Ordförande hälsade alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 2                 Årsmötets utlysande

Kallelse har skickats ut till alla enskilda andelsägare och organisationer som har andelar i Folkets Hus. Mötet godkände den vidtagna kallelsen.

 

§ 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

Från organisationerna och föreningar fanns 5 ombud och enskilda andelsägare fanns på plats. Med detta fastställdes röstlängden.

 

§ 4                 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen föredrogs och godkändes

 

§ 5                 Val av presidie för mötet

 1. Att leda dagens årsmöte valdes Christer Svantesson

 2. Som sekreterare för årsmötet valdes Rune Kronkvist

   

  § 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

  Att justera dagens protokoll valdes Ola Palm och Eva-Lena Knutsson. De två justerarna är tillika rösträknare.

   

  § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

  Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

   

  § 8                 Ekonomisk berättelse

  Kassören gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2018. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

   

  § 9                 Revisorernas berättelse

                        Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.

   

  § 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

  Årsmöte fastställde liggande resultat- och balansräkning samt att överföra årets underskott till 2019 års räkning.

   

  § 11               Beslut om ansvarsfrihet

  Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

   

   

   

   

   

   

  § 12               Verksamhetsplan

                        En verksamhetsplan för 2019 föredrogs och godkändes.

   

  § 13               Drifts- och investeringsbudget 2018

  En driftsbudget för 2019 föredrogs, balanserat på 59 000 SEK, och godkändes av årsmötet.

  Investeringsbudgeten innehöll byte av elelement samt målningsarbete i samband med detta.

   

  § 14               Val

  a.   Två ledamöter för 2 år

                               Mötet valde Christer Svantesson (ordförande) och Tommy Persson.

  b.   Två ersättare för 1 år

  Årsmötet beslutade att vakanthålla ersättarplatserna.

  c.   En revisor för 2 år

  Som revisor för 2 år omvaldes Bo Larsson

  d.   En ersättare för 1 år.

        Som ersättare för revisorplatsen omvaldes Inge Karlsson

  e.   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år

  Som ombud till ABF valdes Rune Kronkvist med ersättare blir vakant och löses inom styrelsen om behov uppstår.

  f.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år

  Som ombud till Blekingearkivet valdes Christer Svantesson

  g.  Valberedning för 1 år

  Då det inte gick att få fram en valberedning, fick styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte fungera som valberedning

                 

  § 15               Beslut om årsavgift

  Enligt stadgarna kan en årsavgift tas ut av andelsägarna. Styrelsen föreslog dock, liksom tidigare år, att ingen årsavgift skall tas ut. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

   

  § 16               Hyressättning

  Årsmötet beslutar, efter förslag från styrelsen, om revirderad hyrestaxa från 1/7 2019. Se bilaga.

   

  § 17               Inkomna motioner och frågor

                        Inga motioner eller frågor hade inkommit till styrelsen

   

  § 18               Avslutning

  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.01 | 19:53

Hej!

Jag undrar om det finns möjlighet att ställa ut några foton i april hos er?

Med vänlig hälsning, Lasse

...
14.04 | 13:01

Hur stänger man av ljudet som spelas upp automatiskt på eran sida.

...
21.02 | 07:47

Övernattning på Folkets Hus är förbjudet av säkerhetsskäl.

...
21.02 | 01:25

looololol

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS